[Vue 3][vue.esm-bundler.js][compile][help!] render dynamic template

Chào mọi người, mình đang muốn compile template động và đang gặp vấn đề với hàm compile trong vue 3 nhờ mọi người ai biết thì chỉ giúp mình với. Thank all!

<script lang="tsx">

   import { defineComponent, compile } from "vue";

   const Dynamic = defineComponent({});

   Dynamic.render = compile(props.template); //làm sao để gọi được props ở đây

   export default Dynamic;

  </script>

  <script lang="tsx" setup>

   import { defineProps } from "vue";

   const props = defineProps({

    children: Array,

    template: String,

   });

</script>

============== các cách đã thử ===============
Dynamic.render = (props) => compile(props.template)({...props}); cách này khi thay đổi attributes ở template Dom không thay đổi, khi children thay đổi thì báo lỗi Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘shapeFlag’)

Dynamic.render = (props) => h(compile(props.template), { ...props }); cách này khi thay đổi children dom của template không được cache => render lại toàn bộ DOM của template => nặng :frowning:

P/S: bác nào biết thuốc giải cứu em phát :frowning: