Vấn đề về sử dụng Vuex trong nhiều Tabs


#1

Mình thực hiện trên Chrome
Project của mình có sử dụng Vuex và Localstorage để lưu dữ liệu JWT_Token

Sau khi đăng nhập sẽ lưu JWT_Token vào cả state lẫn Localstorage
Mở 2 tab giống nhau
Thực hiện mutation state xóa JWT_Token trong tab 1 và xóa JWT_Token trong Localstorage

Kiểm tra thấy Localstorage đã không còn dữ liệu JWT_Token trong cả 2 tab nhưng State trong tab 2 không hề thay đổi. Sau khi ấn refresh nhiều lần ở tab 1, State trong tab 2 bị gán vào State trong tab 1

Vậy làm sao để mình có thể đồng bộ Vuex trên 2 tab?