Tự chạy @change ở v-autocomplete khi render component lần đầu tiên


#1

E có 1 hàm @change ở v-autocomplete khi render lần đầu tiên nó cứ chạy gây ra lỗi. E tưởng là sự kiện ý chỉ xảy ra khi change thôi