[Tool VSCode] Không thể autocomplete path theo alias đã config trong jsconfig.json


#1

Hiện mình đang dùng VSCode cài đặt plugin vetur để hỗ trợ code vue thì mình gặp chút vấn đề sau.
Trong project mình đã config các alias để hỗ trợ autocomplete các file theo alias như sau

{
 "compilerOptions": {
  "target": "es2017",
  "allowSyntheticDefaultImports": true,
  "baseUrl": "./",
  "paths": {
   "@srcPath/*": ["src/*"],
   "@scssPath/*": ["src/scss/*"],
   "@scssPartialsPath/*": ["src/scss/partials/*"],
   "@jsPath/*": ["src/js/*"],
   "@jsLibsPath/*": ["src/js/libs/*"],
   "@jsBasePath/*": ["src/js/base/*"],
   "@jsPartialsPath/*": ["src/js/partials/*"],
   "@jsGlobalPath/*": ["src/js/partials/global/*"],
   "@jsVuePath/*": ["src/js/vue/*"],
  }
 },
 "exclude": [
  "dist",
  "node_modules",
  "tmp",
  "temp",
  ".vscode",
  ".sass-cache",
 ],
 "include": [
  "src/js/**/*"
 ]
}

Mình gõ import '@js…" trong file .js thì hỗ trợ autocmplete ra rất ok dẫn đế các file con trong các thư mục mình đã cấu hình tốt, nhưng đối với file .vue thì gần như không tác dụng gì hết =_=

Mình đã lên xem các hướng dẫn trên vetur thì không thấy có gì đặc biệt

Các vấn đề khác như validate, format file .vue thì chạy ok hết nhưng riêng vụ autocomplete theo alias này thì pó tay thật. Không biết ai đã config và sử dụng thành công vụ này có thể cho mình xin hướng dẫn được không