Sử dụng pspdfkit vào vuejs như thế nào?

Mình muốn sửa dụng 1 lib để đọc, tương tác với 1 file pdf và mình tìm thấy lib PSPDFKit nhưng mình chưa biết áp dụng nó vào vuejs như thế nào, ai đó có thể giúp mình với ạ!!!