Render

Mình viết asp.net core Api + vuejs Cho minh Tham khao code cứ 5 Phút là load lại data 1 lần, vì web mình là web dữ liệu.