Lấy 2 dữ liệu trong thẻ <select>

Chào các bác ạ :smile: em đang định làm sắp xếp theo select

 • Em gắn thẻ v-model trong <select v-model="currentOrder">
 • Trong option em gắn value là: <option value="{'price'|'desc'}">Giá tăng dần</option>
 • Bên trong script em có 1 data là: currentOrder: 'price', cureentType:'desc'
 • Bên trong methods em gọi 1 hàm để lấy giá trị từ thẻ select
toggleOrder(name,type) {
    this.currentOrder = name;
    this.cureentType = type;
  },
 • Và trong computed em khai báo hàm cho vào v-for
computed: {
  listItems() {
   return _.orderBy(this.list.data, this.currentOrder, this.currentType); 
  }
 },
 • Nhưng khi nhấp vào kiểm tra value thì em nhận được là
cureentType:"desc" (biến mặc định ) 
currentOrder:"{'price'|'desc'}" ( em không biết cách tách 2 value trong thẻ option ạ @@ )

Cảm ơn các bác ạ :smiley:

Bạn có fiddle nào không?

1 Like

Dạ, em đã làm ra rồi ạ :grin::grin: thanks bác ạ