Hỏi về thao tác với thuộc tính bên trong data

Các bác cho em hỏi sao em không thể set giá trị cho một thuộc tính ở bên trong một hàm mà lồng trong hàm khác ạ:

Cái chỗ em set “this.thua = true” trong hàm setInterval() ạ

export default {
 name: 'app',
 data () {
  return {
   timeout: 10,
   width:0,
   thua:false,
   timer:null
  }
 },
 mounted: function() {
   var width = 0;
   var pr = document.getElementById('bar');
   var timer = setInterval(function(){
    if(width >= 90) {
     this.thua = true;
     width = 0;
     clearInterval(timer);
    }else {
     width ++;
     pr.style.width = width + '%';
    }
   }, this.timeout);
 }
}

à em tìm được cách rồi ạ:

let self = this;
   var pr = document.getElementById('bar');
   var timer = setInterval(function(){
    if(width >= 100) {
     self.thua = true;
     width = 0;
     clearInterval(timer);
    }else {
     width ++;
     pr.style.width = width + '%';
    }
   }, this.timeout);

Để truy cập đến this bên trong hàm thì bạn cần dùng arrow function:

   const timer = window.setInterval(() => {
    if (width >= 90) {
     this.thua = true
     ///
    } else {
     width ++
     pr.style.width = `${width}%`
    }
   }, this.timeout)

Ngoài ra với Vue thì bạn nên sử dụng ref thay vì tự lấy element bằng getElementById().

Vâng ạ em cảm ơn nha