Hỏi về hướng tạo thumbnail scroller

Mọi người cho em hỏi với ạ.
Bây giờ em muốn tạo một trang web để trình diễn ảnh giống MS powerpoint:

  • Có các ảnh nhỏ của từng ảnh lớn (sẽ nằm bên trái, trong một scroll view)
  • Click vào các ảnh nhỏ sẽ cuộn trang web đến ảnh tương ứng
  • Khi mình cuộn trang web xuống dần thì khi đến ảnh nào thì bên ảnh nhỏ cũng sẽ chuyển xuống tới ảnh nhỏ của ảnh đó
    Nói chung là sẽ trình diễn giống như MS powerpoint ạ.

Mọi người cho em xin ý kiến về cách thức tạo trang web đó được không ạ, cảm ơn!

Ý em muốn thắc mắc là phần cuộn trang web nó sẽ cuộn cả cái phần ảnh nhỏ theo ạ