Hỏi về vue

Cho mình hỏi mình muốn reload lại trang trong giao diện vue (có cơ sở dữ liệu) trong vue như thế nào,ví dụ: như 30 giây load để lấy lại dữ liệu, anh em có code cho mình xin học.

window.setInterval(() => {
    setTimeout(()=> {
         this.getData()
    }, 0)
}, 30000)
1 Like