Giúp đỡ: Vuex và apis


#1

Kiểm tra giá trị của 1 state trong component.
Mình có 1 state lưu data từ apis trả về, trong commponent của router-view mình muốn sử dụng giá trị trong state đó trong created nhưng báo lỗi null vì lúc đó chưa gán xong giá trị state.


#2

Kết quả từ API thường là async. Mình nghĩ nên để placeholder khi chưa có giá trị và chỉ update component khi giá trị được updated (dùng computed sẽ dễ kiểm soát hơn).