Giúp đỡ lỗi [vuex] unknown action type

Chào mọi người, trước mình có dùng vue-cli 2 và chạy vuex bình thường. Nhưng gần đây dùng vue-cli 3 setup vuex để chạy thì cứ bị gặp lỗi [vuex] unknown action type: auth/signIn.
Dưới đây là một số code của mình:

***store/modules/auth.js
const auth = {
 namespaced: true,
 state: {
  user: null,
  loginAction: {
   error: null,
  },
 },
 actions: {
  signIn: ({ commit }, { email, password }) => {
   firebase
    .auth()
    .createUserWithEmailAndPassword(email, password)
     .then((user) => {
      commit('auth/setUser', user);
      commit('auth/setErrorLogin', null);
     })
     .catch((errorLogin) => {
      commit('auth/setUser', null);
      commit('auth/setErrorLogin', errorLogin);
     });
  },
 },
 mutations: {
  setUser(state, payload) {
   state.user = payload;
  },
  setErrorLogin(state, payload) {
   state.loginAction.error = payload;
  },
 },
 getters: {
  isAuthenticated: state => state.user != null && state.user != undefined;
 }
};
export default auth;
***store/index.js
import Vue from 'vue';
import Vuex from 'vuex';
import firebase from 'firebase';
import auth from './modules/auth';

Vue.use(Vuex);

export default new Vuex.Store({({
 modules: {
  auth: auth,
 },
})
***main.js
import Vue from 'vue';
import Vuex from 'vuex';
import App from './App.vue';
import router from './router';
import store from '@/store';
import '@/firebase';
import '@/plugins/vuetify';

Vue.use(Vuex);
Vue.config.productionTip = false;

new Vue({
 router,
 store,
 render: h => h(App),
}).$mount('#app');

***Login.vue
   this.$store.dispatch(
    'auth/signIn',
    {
     email: this.email,
     password: this.password,
    },
   );
***package.json
{
 "name": "chat-room",
 "version": "0.1.0",
 "private": true,
 "scripts": {
  "serve": "vue-cli-service serve",
  "build": "vue-cli-service build",
  "lint": "vue-cli-service lint"
 },
 "dependencies": {
  "core-js": "^2.6.5",
  "firebase": "^5.9.3",
  "vue": "^2.6.6",
  "vue-router": "^3.0.1",
  "vuetify": "^1.5.9",
  "vuex": "^3.0.1"
 },
 "devDependencies": {
  "@vue/cli-plugin-babel": "^3.5.0",
  "@vue/cli-plugin-eslint": "^3.5.0",
  "@vue/cli-service": "^3.5.0",
  "@vue/eslint-config-airbnb": "^4.0.0",
  "babel-eslint": "^10.0.1",
  "eslint": "^5.8.0",
  "eslint-plugin-vue": "^5.0.0",
  "node-sass": "^4.9.0",
  "sass-loader": "^7.1.0",
  "vue-template-compiler": "^2.5.21"
 }
}

Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ :grin::grin::grin: