Giúp đỡ : Draggable giữa các bảng

Em mới học vue, đang có vấn đề việc drag và drop giữa các table giống nhau, sau đó gọi update.
Em có xem qua sortable trên git, nhưng làm mãi không được. Xin các bác giúp đỡ.
Với mỗi mã PO, em có 1 table chứa nhiều Schedule. Mục đích là drag & drop Schedule từ PO này sang PO khác.

   <div class="m-portlet__body">
   <div class="cs-tb-schedule" v-for="(item,index) in listArrSchedules" style="max-height: 200px; overflow-y: scroll;">
    <div>
     <h5>
      <span>Cutting Day: {{dateFormat(item[0].cutting_day)}}</span> <span> - PO: {{item[0].po_no}}</span>
      <span>
       <b-button style="margin-left: 20px;" size="sm" variant="success">Export</b-button>
      </span>
      <span>
       Machine: {{item[0].machine}}
      </span>
      <span class="float-right">
       N:20190527-00{{index+1}}
      </span>
     </h5>
    </div>
    <table class="table">
     <thead class="thead-dark">
      <tr>

       <th scope="col">Bulding</th>
       <th scope="col">Model</th>
       <th scope="col">Article</th>
       <th scope="col">Part</th>
       <th scope="col">Qty</th>
       <th scope="col">Status</th>
       <th scope="col">Start Date</th>
       <th scope="col">End Date</th>
      </tr>
     </thead>
     <!--<draggable v-model="item" class="dragArea table" :group="schedules" @change="sortListPart" tag="tbody" :sort="true">-->
     <draggable v-model="item" class="dragArea table" :group="schedules" @change="sortListPart" :sort="true" tag="tbody" >
      <tr v-for="i in item" :key="i.id">
       <td>{{i.building}}</td>
       <td>{{i.model_no}}</td>
       <td>{{i.article}}</td>
       <td>{{i.part}}</td>
       <td>{{i.qty}}</td>
       <td>{{i.status}}</td>
       <td>{{dateFormat(i.cutting_day)}}</td>
       <td>{{dateFormat(i.end_day)}}</td>
      </tr>
     </draggable>
    </table>
   </div>

  </div>

Link fiddle
https://jsfiddle.net/oc1wdugz/6/