Chỉnh sửa giá trị của Checkbox

Hello các anh , em đang gặp một vấn đề như thế này ạ , làm mãi méo ra nên nhờ các anh chỉ điểm giúp em . Chẳng là em đang có 1 danh sách checkbox và khi nhấn vào ô checkbox thì giá trị sẽ thay đổi . Ban đầu em set là false và khi click vào thì giá trị thay đổi thành true . Ở đây em xử dụng axios kèm theo với phương thức put ( bên cạnh đó sử dụng vuex) để thực hiện việc thay đổi giá trị để truyền tải lên server . Đoạn code của em bên dưới :smiley: :
—HTML :

<b-tbody>

 <b-tr v-for="(item) in header" :key="item.id">

  <b-th>{{item}}</b-th>

 </b-tr>

 <b-tr v-for="(item, index) in listData" :key="index" :id="item.id">

  <b-td>{{item.id}}</b-td>

  <b-td>{{item.createdAt}}</b-td>

  <b-td>{{item.name}}</b-td>

  <b-td>

   <input @click="handleCheckbox" type="checkbox" v-model="hello.checked" uId = "item.id" :checked="item.status == 'active'" :value="item.status">

  </b-td>

  <b-td>

   {{item.checked}}

  </b-td>

 </b-tr>

</b-tbody>

<b-button size=“sm” @click=“handleValid”>Nhập giá trị nhập

—Vuex :
const state = {

listAccounts: []

}

const getters = {

listAccounts: state => { return state.listAccounts }

}

const mutations = {

getAllListAccounts(state, payload) {

  state.listAccounts = payload

},

}

const actions = {

async getAllListAccounts({ commit }) {

  let result = await post(`${baseURL}/users`);

  if (result.status === 200) {

    commit("getAllListAccounts", result.data)

  }

},

async handleCheckC(payload) {

  return await put(`${baseURL}/users`, payload);

}

}