Cách xây dựng PWA có background sync data giữa client và server


#1

Chào mọi người, em đang làm một PWA với chức năng là khi app ở tình trạng low connect hoặc disconnect network thì tất cả dữ liệu đã thao tác sẽ được lưu vào, sau đó bất kì khi nào có network thì app tự động sync dữ liệu với server (background process).
Phần lưu dữ liệu và cache assets vào localStorage với service worker em đã làm rồi nhưng để nó sync background thì em chưa có giải pháp.
Mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn!


#2

Bạn xem thử Network Events.


#3

Em cũng có dùng navigator.online để check trạng thái của người dùng online hay không nhưng không phải kiểu kiểm tra bằng background proces. Em muốn viết để nó có thể chạy trong bất kì trường hợp app bị tắt hay đang mở ý anh


#4

App khi tắt hay đang mở thì nó là service worker mới làm được. chứ vuejs không liên quan đến cái này cho lắm.