Bảng Data

Tôi đang gặp một lỗi.
Có một thành phần (Thành phần A) bên trong một thành phần khác (Thành phần-B).
Thành phần A mở Thành phần B, Thành phần B có một danh sách với kiểm tra có thể chọn, vấn đề của tôi là khi chọn kiểm tra mảng mô hình v không lưu các hàng đã chọn.
Nếu ai đó đã vượt qua bạn và đã giải quyết nó, tôi sẽ đánh giá cao bất kỳ thông tin nào.
Cảm ơn bạn.